Objavljena izdanja

Zdenko Balog:
ROČ U SREDNJEM VIJEKU
( Roč i Rošćina od kasne antike do Uskočkih ratova )


Ova je knjiga nesumnjivo izvorno znanstveno djelo, pisano na pristupačan način, s autorskim tumačenjem široko proučene građe i s egzaktnom znanstvenom aparaturom. Zacijelo će naići na dobar prijem u javnosti, kako među stručnjacima upućenima u kulturnu povijest naših krajeva, tako i među ljudima na različite načine bliskima obrađenoj sredini, pa i među onima koji Roču i Roštini pristupaju sa znatiželjom posjetitelja.

U tekstu je cjelovito predočena prošlost i baština jednoga od zanimljivijih gradića iz kopnenog dijela istarskog poluotoka - Roča, u tijeku stoljeća od prvog spomena njegova imena u pisanim izvorima, a s osloncem na guste tragove duhovne te brojne spomenike materijalne kulture. Tako je postignut uvjerljiv prikaz povijesnog života dugoga trajanja. Suvislo su zaokruženi prostor naselja i okružja, sagledano je vrijeme srednjega vijeka uz uočavanje i tumačenje važnih pitanja i pojedinosti te nije riječ tek o pregledu naslijeđa, nego o uspjelom pokušaju međusobnog povezivanja izabranih činjenica i svjedočanstava ljudskog djelovanja.

Osvjetljujući razvoj jedne tipične domaće sredine, autor je izabrao vrlo prikladan pristup kojim umješno koristi raznovrsne izvore: općepovijesna znanja i arhivske zapise, nazivlje mjesta i biografije istaknutih osoba, osvrće se na pitanja gospodarstva i politike, prava i vjerskih iskaza, objašnjava bitne vrste umjetničkog stvaralaštva, sve u cilju otkrivanja razvoja društva i kulture kojima Roč duguje svoj identitet.  Kazalo

Roč i Rošćina od kasne antike do Uskočkih ratova
Uvodne napomene - prostor i vrijeme Prije prvih isprava - toponomastika i pogled iza zavjese
Najranije isprave o Roču - kontekst i komparativni materijal 14. stoljeće - raspadanje patrijarhove Istre i vodeća uloga Venecije
Kulturni i društveni život Roča 14. stoljeća
Roč pod mletačkom dominacijom - oblikovanje Rašporskog kapetanata
Umjetničko blago i glagoljska kultura
15. i 16. stoljeće "v Roče i na kontrade"

Indeks mjesta

Indeks osoba
Vrela
Vrela I. - diplomatika
Vrela II. - razni latinsko- talijanski tekstovi
Vrela III. - glagoljski tekstovi, natpisi, grafiti i margine
Vrela IV. - Kvaděrna - odabrani odlomci

Leksička građa Kvaděrne

Korištene mjere, novci i cijene

Toponomastika

Literatura

Bilješke uz tekst
Impresum

Zdenko Balog
ROČ U SREDNJEM VIJEKU
RoČ i Rošćina od kasne antike do Uskočkih ratova

Urednik
MIROSLAV SINČIĆ

Nakladnik
IZDAVAČKO PODUZEĆE REPREZENT D.O.O.
Račice 1, Buzet; tel./fax (052) 665-211
E-mail: sincic@reprezent.hr; Internet: www.reprezent.hr

Za nakladnika
SONJA SINČIĆ

Sunakladnik
KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA ROČ

Za sunakladnika
MIRJANA PAVLETIĆ

Recenzenti
ĐURĐICA CVITANOVIĆ
IGOR FISKOVIĆ

Grafičko oblikovanje
DAVID IVIĆ

Tisak
GRAFOMARK ZAGREB

Naklada
500 primjeraka